Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden Executive Programma of Digital Auditing (EPDA)

 1. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 2. U schrijft zich in voor twee jaar. Het cursusgeld bedraagt € 12.500,- voor het eerste jaar en € 12.500,- voor het tweede jaar. Bij uitloop van de studie wordt uw inschrijving automatisch verlengd en wordt jaarlijks € 2.500,- per semester in rekening gebracht.
 3. Het cursusgeld is voor iedere student gelijk, onafhankelijk van het aantal te volgen vakken.
 4. De inschrijving voor de opleiding is definitief wanneer u een bevestiging van inschrijving ontvangt.
 5. U bent cursusgeld verschuldigd na toelating. Mocht na toelating blijken dat u bent toegelaten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, dan wordt de toelating alsnog en met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Er vindt geen restitutie plaats van eventueel betaalde cursusgelden en de betalingsverplichting blijft staan.
 6. Voor het cursusgeld ontvangt u jaarlijks een factuur.
 7. Deze inschrijving geldt voor de duur van de gehele opleiding. Uw inschrijving wordt automatisch jaarlijks verlengd totdat u afstudeert of opzegt.
 8. Indien u zich niet afmeldt uiterlijk een maand vóór aanvang van het volgende collegejaar wordt de studie automatisch verlengd voor het volgend jaar.
 9. Annulering of opzegging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is pas geldig wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
 10. Opzegging en annulering tot twee maanden voor aanvang van het collegejaar is kosteloos. Bij opzegging en annulering tot één maand voor aanvang van het collegejaar wordt € 1.000,- in rekening gebracht. Bij opzegging en annulering binnen één maand voor aanvang van het collegejaar wordt het volledige cursusgeld voor het nieuwe collegejaar in rekening  gebracht.
 11. Het certificaat wordt niet eerder verstrekt dan wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 12. U blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van het cursusgeld.
 13. Op uw inschrijving is het Onderwijs- en Examenreglement van toepassing. Bij het ondertekenen van deze inschrijving geeft u aan dat u zich op de hoogte stel van de inhoud van dit reglement.
 14. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het Instituut voor Executive Programmes zich het recht voor om een programma op een bepaald instroommoment niet te starten. De reeds ingeschreven deelnemers ontvangen hier uiterlijk een maand voor aanvang schriftelijk bericht van. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.